COVID-19 Update for Members

Baron Hill Golf Club Members

Covid -19 Update to Members

16th April 2020

Dear Baron Hill Golf Club Members,

Firstly, we hope you & your families are all safe & well in these challenging times for us all.

We are writing to you to let you know what actions we are taking to ensure the club remains financially secure both this year & for the future.

We would like to begin by thanking all those members who have paid their subscriptions & are continuing to pay their standing orders which is important when income streams have dried up for us.

We have discussed our insurance policy with NFU Mutual & they have given us some advice on what we can/cannot claim for business interruption. We have applied for the Business Support Grant which is being administered by Ynys Mon Council, we are eligible & are waiting for Ynys Mon to process this application. We have applied to the Sport Wales Emergency Relief Fund which will pay clubs they deem in most need £5,000. We will be applying to the Business Resilience Fund when applications open tomorrow. We already receive 100% business rates relief so there was no gain for our club from this government initiative.

We have looked at the Furlough system and this is not an option for Baron Hill as we only have one employee & we need Wyn to continue to maintain & prepare the course when the social distancing is relaxed, we also need Wyn on site from a security point of view.

We have scaled back spending on non-essential work & Wyn is trying to update members with pictures on Whatsapp. We have requested a reduction in subscriptions from the Welsh Golf Union, they are moving the renewal from April to the end of June.

We have cancelled contracts such as waste disposal & switched our Electricity provider to ensure we achieve Value for Money for Members; we are also tendering the gas contract.

We will be seeking volunteers to help on the course once social distancing is relaxed to water the greens/fill divots on fairways so those willing to help please E-Mail the club.

We thank you all for your loyalty & look forward to welcoming you all back at the club in the near future.

Keep Safe

Kind Regards,

Baron Hill Golf Club

Board of Directors

Annwyl Aelodau Clwb Golff Baron Hill,

Yn gyntaf, gobeithiwn eich bod chwi a’ch teuluoedd yn iach ac yn saff yn ystod yr amser argyfyngus yma.Rydym yn ysgrifennu atoch I adael I chwi wybod am y camau rydym ni, fel bwrdd, yn gymeryd I sicrhau y bydd y clwb yn saff, yn ariannol, eleni ac i’r dyfodol.

Diolch yn fawr i’r aelodau hyny sydd wedi talu ffi aelodaeth a’r rhai sy’n talu trwy ddebyd uniongyrchol. Bydd yr arian hyn yn hanfodol I ni pan fydd ffynonellau arian eraill yn sychu i fyny.

Buom yn trafod y polisi insiwrans gyda’r NFU Mutual a chawsom gyngor ganddynt am beth y gallem hawlio o ran rhwystr busnes. Rydym wedi gwneud cais am y “Business Support Grant” sydd yn cael ei weithredu gan Gyngor Ynys Môn, ac yn disgwyl i’r cais gael ei brosesu gan y Cyngor. Rydym wedi gwneud cais i’r “Sport Wales Emergency Relief Fund” sydd yn talu £5000 I glybiau sydd mwyaf teilwng yn ei tŷb hwy. Fe wnawn gais i’r “Business Resilience Fund” pan fyddant yn derbyn ceisiadau fory.Rydym yn derbyn cymorth ar dreth busnes o 100% yn barod, felly ni fyddem yn elwa dim o’r cynnig gan y Llywodraeth.

Rydym wedi cysidro’r sustem “Furlough” eithriadol nid yw’n opsiwn I ni yn Baron Hill gan nad oes gennym ond un gweithiwr, a bydd angen Wyn I edrych ar ôl y cwrs nes y bydd rheolau yn caniatáu I ni gael cychwyn chwarae unwaith eto. Mae’n fantais cael Wyn ar y safle o ran diogelwch. Rydym wedi cwtogi gwariant ar waith sydd ddim yn angenrheidiol a bydd Wyn yn rhoi lluniau o’r cwrs ar WhatsApp.

Gwnaethom gais i “Wales Golf” am leihad yn ei ffioedd ac maen’t wedi symud y dyddiad talu o fis Ebrill i ddiwedd Mehefin.

Rydym wedi diddymu ein contract gwaredu gwastraff ac wedi newid ein cyflenwr trydan fel bod ein Aelodau yn cael gwerth am arian. Bydd y gontract nwy yn mynd allan I dendr hefyd.

Unwaith y bydd rheolau yn caniatáu byddem yn falch iawn o gael gwirfoddolwyr I gefnogi Wyn wrth ddyfrio’r lawntiau, llenwi tyllau, ac yn y blaen. Os gwelwch yn dda a fuasech mor garedig a gyrru E-bost i’r clwb os ydych ar gael I helpu.

Dymuna’r Bwrdd ddiolch I chwi am eich teyrngarwch ac edrychwn ymlaen i’ch croesawy’n ol i’r clwb yn y dyfodol agos.

Cadwch yn saff.

Cyfarchion cynnes,

Bwrdd y Cyfarwyddwyr Clwb Golff Baron Hill.