COVID-19 Update for Members

COVID-19 Update for Members 10th May 2020

Covid -19 Update to Members

10th May 2020

Dear Baron Hill Golf Club Members,

Firstly, we hope you & your families are all safe & well, we would like to thank all members for their patience in what has been fantastic golfing weather & abiding by the restrictions. We are hopeful that all the work being done behind the scenes by the R&A, Wales Golf & the AGU will see golf being one of the first sports to recommence once restrictions are relaxed. The case has been put forward demonstrating the practicalities of golf adhering to social distancing guidelines & the importance of golf to players social wellbeing.

We would like to give a big thank you to Wyn for his dedication & thanks to those who have been up to the club to help. Wyn has been busy getting the course ready for the re-start of the season having fed the greens, applied wetting agent, regular watering of the greens as well as undertaking some major bridge building.

We are pleased to report that the number of members has increased during the lockdown, demonstrating the loyalty of current members & the clubs draw to new members. Baron Hill prides itself on being a club first & foremost welcoming golfers of all ability from the beginners to the category one golfer. We have a supportive president who has met with members recently & given suggestions on how we may increase our profile we have such a rich history, a lovely course, beautiful views & most importantly a great team spirit.

We applied for three grants & we are pleased to report we were awarded the Business Support Grant, this is positive news as we really do not know when we will be able to welcome visitors to the club this Summer. Applications to the Resilience fund & the Sport Wales Emergency Fund were unsuccessful for three reasons, we are no longer VAT registered, we receive discretionary business rates relief & to our credit we were not seen as on the point of financial collapse.

We understand members have challenged the Welsh Golf Union Subscriptions that we as a club must pay. We initially queried with the union the subscription fee in a survey as the lockdown began; we believe the most effective way to lobby for a reduction is collectively so we will give our support to a challenge led by the AGU, & supported by all Anglesey Clubs.

We are always looking for new ways to market the club, we are currently preparing an article on possibly our most famous former Captain Charles Lawrie former Walker Cup Captain & heavily involved in the design of the Duke & Duchess Courses at Woburn amongst others. Post lockdown all clubs will be looking to attract new members if any member has any new marketing ideas we should explore then please drop us an E-Mail.

The Match have been busy re-working the fixtures in the hope that competitive golf will commence in June the season will then run until the end of October if all goes well, there is a method of booking tee-times via our new handicap software package Master-Scoreboard for more details & how to login/register contact the club via E-Mail.

The Seniors will be looking to arrange pairs competitions at the earliest opportunity, communication will be via Whatsapp & E-Mail utilizing Master-scoreboard; the Seniors Cup was due to be played in May this is now re-scheduled for September.

Openreach are currently undertaking a feasibility study for the installation of super fibre broadband for Allt Goch Bach so hopefully we will see a faster internet connection in the near future.

We thank you all for your loyalty & look forward to welcoming you all back at the club very soon.

Keep Safe

Kind Regards,

Baron Hill Golf Club

Board of Directors

Covid -19. Llythyr i Aelodau

Mai 10ed 2020.

Annwyl Aelodau Clwb Golff Baron Hill,

Yn gyntaf, rydym yn gobeithio eich bod chi a’ch teuluoedd yn saff ac yn iach, a hoffem ddiolch i’n aelodau i gyd am eich amynedd yn ystod cyfnod y cyfyngiadau, yn enwedig gan fod y tywydd wedi bod mor arbennig o dda i chwarae golff.

Rydym yn gobeithio bod yr holl waith caled sy’n cael ei wneud yn y cefndir gan yr R&A, Wales Golf a’r AGU yn dwyn ffrwyth, a bydd Golff ymysg un o’r chwaraeon cyntaf i ail gychwyn unwaith bydd unrhyw lacio yn y cadoediad presennol. Maen’t wedi hyrwyddo golff fel gweithgaredd lle gall chwaraewyr gadw pellter derbyniol ac hefyd pwysigrwydd golff o ran cadw’r corff yn iach ac yn heini.

Diolch enfawr i Wyn am ei waith diflino ac hefyd i’r rhai sydd wedi cynnig ei cymorth iddo. Bu Wyn yn brysur yn paratoi’r cwrs at gychwyn y tymor trwy fwydo’r lawntiau, cymhwyso’r asiant dyfrio a dyfrio’r lawntiau’n rheolaidd, ynghyd ac adeiladu pont newydd.

Rydym yn falch dweud bod nifer ein aelodau wedi cynyddu yn ystod y cadoediad, sy’n dangos teilyngdod ein aelodau a’n gallu i ddenu aelodau newydd. Rydym yn falch ein bod, fel clwb, yn groesawgar i olffwyr o bob safon, o rai sy’n newydd i’r gem hyd at golffwyr categori un. Rydym yn ffodus bod gennym Lywydd cefnogol dros ben, sydd wedi cyfarfod rhai aelodau yn ddiweddar gan fynegi syniadau sut y gallem wella proffil ein clwb. Mae ein cwrs hardd yn berchen ar hanes cyfoethog ac mae gennym ysbryd hynaws ymysg yr aelodau.

Rydym wedi ymgeisio am dair grant,a gallwn ddatgelu ein bod wedi bod yn llwyddiannus wrth dderbyn y Business Support Grant. Mae hyn yn hwb enfawr i’r clwb gan nad ydym yn gwybod ar hyn o bryd os byddem yn cael croesawy ymwelwyr i’r clwb eleni. Bu ein cais am y ddwy grant arall, y Resilience Fund a’r Sport Wales Emergency Fund yn aflwyddiannus oherwydd tri rheswm, nid ydym wedi ein cofrestru gyda TAW mwyach, nid ydym yn talu treth busnes ac hefyd nid oeddem yn cael ein gweld fel cwmni oedd ar fin mynd i’r wal, sy’n dda o beth!

Rydym ar ddeall bod rhai aelodau yn cwestiynu taliadau Wales Golf rydym yn gorfod eu talu. Fe wnaethom gwestiynu’r taliad gyda’r Undeb, mewn arolwg, ar ddechrau’r cadoediad. Rydym yn credu mae’r ffordd orau i dderbyn lleihad yn y taliad yw cwyno fel grwp, felly mae’r AGU yn gwthio’r achos ymlaen ar ran holl glybiau Môn.

Trwy’r adeg, rydym yn edrych ar ffyrdd gwahanol i hyrwyddo’r clwb, ac ar y funud rydym yn paratoi erthygl ar cyn gapten enwog o’r clwb, sef Charles Dundas Lawrie. Bu’n gapten tîm y Walker Cup ac yn gyfrifol am ddylunio cyrsiau Golff y Duke a Duchess yn Woburn ymhlith eraill. Bydd pob clwb yn edrych am syniadau newydd i ddenu aelodau newydd pan ddaw’r cadoediad i ben ac os oes gan unrhyw aelod syniadau sut i wneud hyn buasem yn falch iawn o glywed trwy e-bost.

Mae’r Match wedi bod yn brysur yn ailwampio dyddiadau gemau, gan obeithio y byddem yn ail ddechrau chwarae ym mis Mehefin ac yn gorffen y tymor ddiwedd mis Hydref. Mae ein meddalwedd handicap newydd, Master-Scoreboard, yn galluogi bwcio amser chwarae ar-lein. Cewch fwy o fanylion sut i gofrestru/logio mlaen wrth gysylltu gyda’r clwb ar e-bost.

Bydd y Seniors yn gobeithio cynnal cystadleuthau parau cyn gynted a bydd y canllawiau yn caniatáu, bydd hysbysebion ar Whatsapp a thrwy e-bost a defnyddio Master-Scoreboard. Bydd cwpan y Seniors yn cael ei chwarae ym mis Medi yn lle mis Mai.

Mae Openreach yn cynnal archwiliad dichonadwy i’r posibilrwydd o ymestyn super fibre broadband i fyny Allt Goch Bach, croesi bysedd felly i gael gwell cysylltiad rhyngrwyd i’r dyfodol agos.

Diolch yn fawr i chi aelodau am eich cefnogaeth a theyrngarwch ac edrychwn ymlaen i’ch croesawy’n ol reit fuan.

Cyfarchion cynnes,

Bwrdd Rheoli Clwb Golff Baron Hill.